Analizator Azot/Karbon/Squfur/Klor

Krijon LTD.Analiza ElementaleAnalizator Azot/Karbon/Squfur/Klor

Analiza e elementëve është një proces ku analizohet një mostër (p.sh., hidrokarbure, e tokës, ujit të shkarkimeve ose të pijshëm, mineraleve) për përbërjen e elementëve. Ky informacion eshte shumë i rëndësishem për kimistët organikë qe punojne në rafineri dhe laboratore të kontrollit të cilësise për të siguruar cilësi të lartë të produktit përfundimtar, për të optimizuar proceset e prodhimit dhe për të siguruar që produkti është në përputhje me ligjet dhe rregulloret e tregut. Produktet tona janë në përputhje të plotë me standarte si EN ISO 20846, të sigurt, kane kosto të uleta operimi dhe janë plotësisht të automatizuar.