Analiza Elementale

Spektrometri e Absorbimit Atomik

Spektroskopia e absorbimit atomik (AAS) është një procedurë spektroanalitike për përcaktimin sasior të elementëve kimik që përdorin absorbimin e rrezatimit optik (dritës) nga atomet e lira në gjendje të gaztë. Në kiminë analitike teknika përdoret për përcaktimin e përqendrimit të një elementi të veçantë (analitit) në mostrën që do analizohet. AAS mund të përdoret për të përcaktuar mbi 70 elementë të ndryshëm në tretësirë, ose drejtperdrejt në mostër të ngurtë me anë të avullimit elektrotermik. Përdoret në farmakologji, biofizikë dhe toksikologji.

Lexo më Shumë

Spektrometri e Fluoreshences X-Ray

Fluoreshenca e rrezeve X është emetimi i rrezeve X karakteristike sekondare (fluoreshente) nga një material që është eksituar duke e bombarduar me rreze X ose gama me energji të lartë. Fenomeni përdoret gjerësisht për analizimin e elementëve kimikë, veçanërisht në investigimin e metaleve, xhamit, qeramikave dhe materialeve të ndërtimit, si dhe për kërkime në gjeokimi, kriminalistikë, arkeologji dhe objekte arti si piktura dhe murale.

Lexo më Shumë

ICP-OES

Plazma e çiftuar me induksion-Spektrometria optike e emetimit (ICP-OES), është një teknikë analitike që përdoret për zbulimin e elementëve kimikë në një mostër (kryesisht të tretur në ujë). Është një lloj spektroskopie emetimi që përdor plazmën e çiftëzuar me induksion për të prodhuar atome dhe jone të eksituara që lëshojnë rrezatim elektromagnetik në gjatësi vale karakteristike për një element të caktuar. Është një teknikë me flakë ku temperatura e flakës ka një interval nga 6000 deri 10000 K. Intensiteti i këtij emetimi është tregues i përqendrimit të elementit brenda mostrës.

Lexo më Shumë

Analizator TOC

Karboni total organik (TOC) është sasia e karbonit të gjetur në një përbërje organike dhe shpesh përdoret si tregues jo specifik i cilësisë së ujit ose pastërtisë së pajisjeve prodhuese farmaceutike.

Lexo më Shumë