Kerkim Shkencor

Tretes me Mikrovale

Shpërbërja me mikrovalë është një teknikë e zakonshme e përdorur nga shkencëtarët për tretejen e metaleve të rënda në prani të molekulave organike para analizimit në plazmën e bashkuar induktivisht, ose matjet e emetimeve atomike. Kjo teknikë zakonisht realizohet duke ekspozuar mostrën në një acid të fortë në një enë të mbyllur dhe duke rritur presionin dhe temperaturën nëpërmjet rrezatimit mikrovalë. Rritja e temperaturës dhe presionit ku pH i mostrës është i ulët rrit, si shpejtësinë e dekompozimit termik të mostrës dhe tretshmërinë e metaleve të rënda në tretësirë. Sasia e metaleve të rënda në tretësirë, është e mundur të përcaktohet në mostër nëpërmjet teknikave për përcaktimin e elementëve.

Lexo më Shumë

Ekstraktim Solventesh

Nxjerrja e tretësit, e njohur edhe si nxjerrje ose ndarje e lëngshme e lëngjeve, është një metodë për të ndarë një përbërje të bazuar në tretshmërinë e pjesëve të tij. Kjo bëhet duke përdorur dy lëngje që nuk përzihen, për shembull ujë dhe një tretës organik. Nxjerrja e tretësit përdoret në përpunimin e parfumeve, vajit vegjetal ose bionaftë. Ajo përdoret gjithashtu për të rikuperuar plutoniumit nga karburanti bërthamor të rrezatuar, një proces i cili zakonisht quhet ripërpunim bërthamor. Plutoni i rikuperuar pastaj mund të ri-përdoret si lëndë djegëse bërthamore. Në këtë proces një nga përbërësit e një përzierje shpërndahet në një lëng të veēantë dhe përbërësi tjetër është i ndarë si një mbetje me filtrim.

Lexo më Shumë

Frigorifere & Ngrires

Një frigorifer është një paisje e zakonshme në industrinë ushqimore. Ai përbëhet nga një ndarje me izolim termik dhe një pompë ngrohëse (mekanike, elektronike ose kimike) që transferon nxehtësinë nga brendësia e frigoriferit në mjedisin e saj të jashtëm, në mënyrë që brendësia e frigoriferit të ftohet në një temperaturë nën temperaturën e ambientit të dhomës. Temperatura e ulët ul sasinë e riprodhimit të baktereve, kështu që frigoriferi redukton shkallën e prishjes. Frigoriferi mban një temperaturë pak gradë mbi pikën e ngrirjes së ujit. Gama optimale e temperaturës për magazinimin e produkteve që prishen është 3 – 5 °C (37 deri në 41 ° F). Një pajisje e ngjashme që mban një temperaturë nën pikën e ngrirjes së ujit quhet ngrirës.

Lexo më Shumë

Mikroskop

Mikroskopi është një instrument që përdoret për të parë objekte që janë shumë të vogla për t’u parë nga syri. Mikroskopia është shkenca e hetimit të objekteve dhe strukturave të vogla duke përdorur një instrument të tillë. Mikroskopik do të thotë i padukshëm për syrin nëse nuk ndihmohet nga një mikroskop. Ekzistojnë shumë lloje mikroskopash dhe mund të grupohen në mënyra të ndryshme. Mikroskopi më i zakonshëm është mikroskopi optik, i cili përdor dritën për të kaluar nëpër një mostër për të prodhuar një imazh. Llojet e tjerë të mikroskopëve janë mikroskopi i fluorescencës, mikroskopi i elektronik etj.

Lexo më Shumë

Peshore

Peshorja  analitike është një klasë e peshoreve e projektuar për të matur masa në intervale poshtë miligramit (≤0.1 mg). Bazamenti matës i peshores analitike është brenda një dhome transparente të mbyllur në mënyrë që pluhuri dhe rrymat e ajrit të mos ndikojnë në rezultatet e peshimit. Ato janë instrumenta që masin saktë dhe përdoren në gjithë llojet e laboratorëve analizues

Lexo më Shumë

Autoklava

Autoklava është një dhomë presioni e përdorur për të kryer procese industriale që kërkojnë temperaturë të lartë dhe presion të ndryshëm nga presioni i ajrit të ambientit. Autoklavat përdoren në aplikimet mjekësore për të kryer sterilizim dhe në industrinë kimike për të kuruar veshjet, vulkanizimin e gomave dhe për sintezën hidrotermale. Shumë autoklava përdoren për të sterilizuar pajisjet dhe mjetet duke i nënshtruar ato me avull të ngopur me presion të lartë dhe temperature 121 °C (249 °F) për rreth 15-20 minuta në varësi të madhësisë dhe shkallës së ndotjes.

Lexo më Shumë

Rotavapor

Rotavapori është një pajisje e përdorur në laboratorët kimikë për avullimin efikas të tretësve nga mostrat nën vakum. Rotavapori konsiston në një banjo ngohëse me balon që rrotullohet. Kur referohet në literaturën e hulumtimit të kimisë, përshkrimi i përdorimit të kësaj teknike dhe pajisjes mund të përfshijë fraza “avullues rrotullues”.  Rotavaporatorët rrotullues përdoren gjithashtu në gatim molekular për përgatitjen e distilimit dhe ekstrakteve.

Lexo më Shumë

Banjo Ultrasonike

Pastrimi ultrasonik është një proces që përdor ultratinguj (zakonisht 20-400 kHz) dhe një tretës të përshtatshëm pastrimi (ndonjëherë ujë të zakonshëm rubineti) për të pastruar pasije apo pjesëza që përdoren në laborator. Ultratingujt mund të përdoren vetëm me ujë, ose mund të përdoren edhe me një tretës të përshtatshëm.

Lexo më Shumë

Distilator

Distilatori është një aparat që përdoret për të distiluar përzierjet e lëngëta duke i ngrohur, valuar dhe pastaj për ti kondensuar në avuj. Distilatori përdor të njëjtat koncepte si një aparat bazë distilimi, por në një shkallë shumë më të madhe. Distilatorët janë përdorur për të prodhuar ujë për injeksion për përdorim farmaceutik, përgjithësisht për të ndarë dhe pastruar kimikate të ndryshme dhe për të prodhuar pije të distiluara që përmbajnë etanol.

Lexo më Shumë

Prodhimi i Ujit të Pastër

Uji i pastër, i njohur gjithashtu si uji i pastruar, është uji nga i cili janë hequr të gjitha papastërtitë. Uji i distiluar është forma më e zakonshme e ujit të pastër. Uji i pastër mund të përdoret në gatim, pije, studime shkencore dhe laboratorë.

Lexo më Shumë

Centrifuga

Centrifuga është një paisje që përdoret për ndarjen e suspensioneve super të holla. Centrifugimi është sedimentimi i pjesëzave nën presionin e forcës centrifugale. Centrifugimi përdoret në industri dhe laborator, për të ndarë dy substanca të përziera, por gjithashtu për të analizuar vetitë hidrodinamike të makromolekulave. Në një centrifugë laboratorike mostra hidhet në tuba, përshpejtimi radial shkakton që grimcat më të rënda të vendosen në fund të tubit, ndërsa substancat me densitet të ulët të ngrihen në sipërfaqe.

Lexo më Shumë

Pompa Vakumi

Pompa e vakumit është një pajisje që largon molekulat e gazit nga një enë e mbyllur në mënyrë që më pas të krijohet një vakum i pjesshëm. Filtrimi në vakum është një nga aplikimet më të rëndësishme që përdoret për përgatitjen e mostrave në kimi, mikrobiologji, kontrollin e ujërave të ndotur dhe procese të tjera analitike.

Lexo më Shumë

pH-metër

Vlera e pH të ushqimeve ka efekt të drejtpërdrejtë në rritjen e mikroorganizmave dhe gjithashtu në cilësinë dhe sigurinë e ushqimit. Për këtë arsye, shumë kompani përdorin vlerën e pH si një karakteristikë cilësore për vlerësimin e ushqimit të tyre. Për shembull, vlera e pH është me rëndësi të madhe në prodhimin e mishit, sallamit dhe produkteve të qumështit. Vlera e pH është një parametër i rëndësishëm i cilësisë në sektorin e ushqimit. Ai veçanërisht ndikon në vlerat e produkteve të mishit dhe nënprodukteve te tij, veçanërisht në lidhje me kapacitetin e detyrueshëm të ujit, shijes, ngjyrës, butësisë dhe qëndrueshmërisë. Në sektorin e brumvrave, aciditeti i brumit mund të përcaktohet me anë të vlerës së pH. Në rastin e produkteve të tilla si salcat e sallatës, vlera e pH ndihmon për të siguruar cilësi të qëndrueshme ose aciditet të qëndrueshëm të produktit.

Lexo më Shumë

Kolorimeter

Kolorimetri është një pajisje e përdorur në kolorimetri. Në fushat shkencore fjala përgjithësisht i referohet pajisjes që mat absorbimin e gjatësisë së valëve të veçanta të dritës me një solucion specifik. Kjo pajisje përdoret zakonisht për të përcaktuar përqendrimin e një të treturi të njohur në një solucion të caktuar nga zbatimi i ligjit Beer-Lambert, i cili thotë se përqendrimi i një të treturi është proporcional me absorbimin.

Lexo më Shumë

Polarimeter

Polarimetri është një instrument shkencor që përdoret për të matur këndin e rrotullimit të shkaktuar nga kalimi i dritës polarizuar përmes një substance optikisht aktive. Disa substanca kimike janë optikisht aktive, dhe drita e polarizuar (një drejtim) kur kalon në këto substanca do të rrotullohet ose në të majtë (kundër-orar) ose në të djathtë (orar). Shuma me të cilën rrotullohet drita njihet si këndi i rrotullimit. Këndi i rrotullimit njihet kryesisht si kënd i vëzhguar. Shumë kimikate shfaqin një rrotullim specifik si një veti unike (një veti intensive si indeksi i thyerjes ose gravitet specifik) që mund të përdoret për ta dalluar atë. Polarimetrat mund të identifikojnë mostra të panjohura në bazë të kësaj nëse ndryshore të tjera të tilla si përqendrimi dhe gjatësia e kyvetës së mostrës kontrollohen ose të paktën janë të njohura. Kjo është përdorur në industrinë kimike. Në të njëjtën mënyrë, nëse rrotullimi specifik i një mostre tashmë është i njohur, atëherë mund të llogaritet përqendrimi ose pastërtia e tij në një solucion.

Lexo më Shumë

Refraktometer

Refraktometri është një pajisje laboratorike ose portative që përdoret për matjen e indeksit të thyerjes (refraktometrisë) te mostrat ujore. Indeksi i thyerjes llogaritet nga ligji i Snell ndërsa për përzierjet, indeksi i thyerjes mund të llogaritet nga përbërja e materialit duke përdorur disa rregulla përzierëse si relacioni Gladstone-Dale dhe ekuacioni Lorentz-Lorenz. Refraktometri në industrinë ushqimore, bujqësore, kimike dhe prodhuese.

Lexo më Shumë

Spektrometri e Absorbimit Atomik

Spektroskopia e absorbimit atomik (AAS) është një procedurë spektroanalitike për përcaktimin sasior të elementëve kimik që përdorin absorbimin e rrezatimit optik (dritës) nga atomet e lira në gjendje të gaztë. Në kiminë analitike teknika përdoret për përcaktimin e përqendrimit të një elementi të veçantë (analitit) në mostrën që do analizohet. AAS mund të përdoret për të përcaktuar mbi 70 elementë të ndryshëm në tretësirë, ose drejtperdrejt në mostër të ngurtë me anë të avullimit elektrotermik. Përdoret në farmakologji, biofizikë dhe toksikologji.

Lexo më Shumë

Spektroskopi FTIR

Spektrofotometria infra e kuqe me transformim Furier (FT-IR) është një teknikë qe përdoret për të siguruar një spektër infra të kuq absorbimi ose emetim për një lëng, gaz ose një mostër të ngurtë. Një spektrometër FTIR mbledh njëkohësisht të dhënat e rezolucionit me spektër të lartë mbi një varg me spektër të gjerë. Kjo sjell një avantazh të rëndësishëm mbi një spektrometër shpërndarës, i cili mat intensitetin në një interval të ngushtë dhe gjatësinë e valës në të njëjtën kohë. FTIR shfrytëzohet në gjeologji, kimi, materiale, dhe biologji në fusha kërkimore për përcaktimin e polimereve dhe komponimeve organike.

Lexo më Shumë

Spektrometri Vizibel & Ultraviolet

Spektroskopia ultraviolet dhe e dukshme ose spektrofotometria e dukshme ultravjollcë (UV-Vis ose UV/Vis) i referohet spektroskopisë së absorbimit ose spektroskopisë reflektuese në zonën spektrale ultraviollcë të dukshme. Kjo do të thotë se përdor dritë në diapazonin e dukshëm dhe të afërt. Absorbimi ose reflektimi në diapazonin e dukshëm ndikon drejtpërdrejt në ngjyrën e perceptuar për kimikatet e përfshira. Në këtë rajon të spektrit elektromagnetik, atomet dhe molekulat i nënshtrohen tranzicionit elektronik. Spektroskopia UV/Vis përdoret në analizat rutinë në kiminë analitike për përcaktimin sasior të analitëve të ndryshëm, siç janë jonet e metaleve në tranzicion, komponimet organike shumë të konjuguara dhe makromolekulat biologjike. Analiza spektroskopike kryhet zakonisht në solucione, por gjithashtu mund të studiohen edhe per mostrat e ngurta dhe të gazta.

Lexo më Shumë

Mase Spektrometri

Spektrometria e masës (MS) është një teknikë analitike që jonizon lloje substancash kimike dhe i klasifikon jonet bazuar në raportin e tyre masë-ngarkese. Në terma më të thjeshtë, një matje e shumës se spektrave brenda një mostre. Spektrometria e masës përdoret në shumë fusha të ndryshme dhe aplikohet në mostra të pastra, si dhe në përzierjet komplekse. Një spektër mase është një grafik i sinjalit të joneve në funksion te raportit masë-ngarkesë. Këto spektra përdoren për të përcaktuar elementin ose sinjalin izotopik të një mostre, masat e grimcave dhe molekulave, dhe për të sqaruar strukturat kimike të molekulave, siç janë peptidet dhe komponimet e tjera kimike. Spektrometria e masës perdoret gjithashtu si për përcaktimet cilësore dhe ato sasiore. Këto përfshijnë identifikimin e përbërësve të panjohur, përcaktimin e përbërjes izotopike të elementëve në një molekulë dhe përcaktimin e strukturës së një përbërje duke vëzhguar fragmentimin e saj. Përdorime të tjera përfshijnë përcaktimin e sasisë së një komponimi në një mostër ose studimin thelbësor të kimisë së joneve në fazë të gaztë (kiminë e joneve dhe neutralet në vakum). MS tani gjen përdorim shumë të zakonshëm në laboratorët analitikë që studiojnë vetitë fizike, kimike ose biologjike të një larmie të madhe përbërjesh.

Lexo më Shumë

Jon Kromatografi

Kromatografia e joneve (ose kromatografia e jono-shkëmbimit) është një proces kromatografik që ndan jonet dhe molekulat polare bazuar në afinitetin e tyre me jono-shkëmbim. Ajo punon pothuajse për çdo lloj molekule të ngarkuar, duke përfshirë proteinat e mëdha, nukleotidet e vogla dhe aminoacidet. Dy llojet e kromatografisë jonike janë, aniono-shkëmbyese dhe kationo-shkëmbyese. Shpesh përdoret për pastrimin e proteinave, analizimin e ujit dhe kontrollin e cilësisë.

Lexo më Shumë

HPLC & UPLC

Kromatografi e lëngët me performancë të lartë (HPLC), është një teknikë në kiminë analitike që përdoret për të ndarë, identifikuar dhe përcaktuar sasinë e çdo përbërësi në një përzierje. Ajo pompon për të kaluar një tretës të lëngët nën presion që përmban mostrën e përzier përmes një kolone të mbushur me një material adsorbues të ngurtë. Çdo komponent në mostër ndërvepron paksa ndryshe me materialin adsorbues, duke shkaktuar shpejtësi të ndryshme të rrjedhjes për komponentët e ndryshëm dhe duke çuar në ndarjen e komponentëve pasi ato të rrjedhin nga kolona. HPLC përdoret në prodhim (p.sh. gjatë procesit të prodhimit të produkteve farmaceutike dhe biologjike), ekspertizë ligjore (p.sh. zbulimi i barnave në urinë), kërkime (p.sh. ndarja e përbërësve të një mostre biologjike komplekse ose të kimikateve sintetike të ngjashme nga njëri-tjetri) dhe mjekësore (p.sh. zbulimi i niveleve të vitaminës D në serumin e gjakut).

Lexo më Shumë

Gaz Kromatografi

Gaz Kromatografia/Kromatografia e gaztë (GC) është një lloj i zakonshëm i kromatografisë që përdoret në kiminë analitike për ndarjen dhe analizimin e përbërësve që mund të avullohen pa dekompozim. Përdorimet tipike të GC përfshijnë testimin e pastërtisë së një substance të caktuar ose ndarjen e përbërësve të ndryshëm të një përzierje (gjithashtu mund të përcaktohen edhe sasitë relative të këtyre përbërësve). Në disa situata, GC mund të ndihmojë në identifikimin e një komponimi. GC mund të përdoret për të përgatitur komponimet e pastra nga një përzierje.

Lexo më Shumë

Analizator TOC

Karboni total organik (TOC) është sasia e karbonit të gjetur në një përbërje organike dhe shpesh përdoret si tregues jo specifik i cilësisë së ujit ose pastërtisë së pajisjeve prodhuese farmaceutike.

Lexo më Shumë

ICP-OES

Plazma e çiftuar me induksion-Spektrometria optike e emetimit (ICP-OES), është një teknikë analitike që përdoret për zbulimin e elementëve kimikë në një mostër (kryesisht të tretur në ujë). Është një lloj spektroskopie emetimi që përdor plazmën e çiftëzuar me induksion për të prodhuar atome dhe jone të eksituara që lëshojnë rrezatim elektromagnetik në gjatësi vale karakteristike për një element të caktuar. Është një teknikë me flakë ku temperatura e flakës ka një interval nga 6000 deri 10000 K. Intensiteti i këtij emetimi është tregues i përqendrimit të elementit brenda mostrës.

Lexo më Shumë