Pajisje Matese

Analiza COD

Në kiminë mjedisore, kërkesa e oksigjenit kimik (COD) është një masë treguese e sasisë së oksigjenit që mund të konsumohet nga reaksionet në një solucion. Shpesh shprehet në masën e oksigjenit të konsumuar mbi vëllimin e solucionit në mg/L. Një provë COD mund të përdoret për të përcaktuar sasinë e lëndëve organike në ujë. Aplikimi më i zakonshëm i COD është përcaktimi i sasisë së ndotësve të oksidueshëm që gjenden në ujërat sipërfaqësore (p.sh. liqenet dhe lumenjtë) ose ujërat e zeza. COD është i dobishëm në aspektin e cilësisë së ujit duke ofruar një njesim për të përcaktuar efektin e një rrjedhje që do të ketë në trupin marrës, ashtu siç është kërkesa e oksigjenit biokimik (BOD)

Lexo më Shumë

Mates i Oksigjenit te Tretur

Matësi i oksigjenit të tretur (DO-metër) mat sasinë e oksigjenit në ujë dhe përcakton cilësinë e ujin pavarësisht aplikimi përfshi, ujërat e zeza, akuariumet dhe rezervatet e peshkimit. Mund të matet me një sensor optik oksigjeni në mjedise të lëngëta, zakonisht me ujë. Njësia standarde e ngopjes së oksigjenit është përqindja (%).

Lexo më Shumë

Mates Konduktiviteti

Konduktometri, njehsor i përçueshmërisë elektrike (EC-meter) mat përçueshmërinë elektrike në solucione. Ai gjen përdorime të shumta si në akuakulturë dhe sistemet e ujërave të ëmbla për të monitoruar sasinë e ushqyesve, kripërave ose papastërtitë e ujit.

Lexo më Shumë

Dataloger

Sistemi i monitorimit të të dhënave Testo Saveris mat vlerat e temperaturës dhe lagështisë në mallrat dhe produktet e ndjeshme, në mjedis dhe në procese te ndryshme. Sistemi i matjes lehtësisht i operueshëm ofron siguri si dhe kursime të kohës dhe kostove në sajë të regjistrimit të të dhënave të automatizuara të matjeve. Transferimi i të dhënave matëse bëhet nëpërmjet lidhjes me valë dhe/ose ethernet në një stacion bazë. Ky dokumenton dhe monitoron të gjitha të dhënat e matjeve. Nëse tejkalohen vlerat kufi, mund të gjenden një numër opsionesh alarmi si sms/e-mail alarmi ose rele alarmi. Alarmet në distancë mund të shkaktohen edhe kur sistemi nuk është i lidhur me një PC. Përveç kësaj, transmetuesit e të gjithë parametrave të matjes me ndërfaqe standarde tensioni/voltazhi mund të integrohen në sistemin Testo Saveris. Integrimi jo vetëm i transmetuesve Testo, por edhe i prodhuesve të tjerë është i mundur. Të gjitha të dhënat e regjistruara ruhen në një software. Në të njëjtën kohë, software-i Testo Saveris gjithashtu lejon një analizë gjithëpërfshirëse dhe vlerësimin e të gjitha të dhënave të matura

Lexo më Shumë

pH-metër

Vlera e pH të ushqimeve ka efekt të drejtpërdrejtë në rritjen e mikroorganizmave dhe gjithashtu në cilësinë dhe sigurinë e ushqimit. Për këtë arsye, shumë kompani përdorin vlerën e pH si një karakteristikë cilësore për vlerësimin e ushqimit të tyre. Për shembull, vlera e pH është me rëndësi të madhe në prodhimin e mishit, sallamit dhe produkteve të qumështit. Vlera e pH është një parametër i rëndësishëm i cilësisë në sektorin e ushqimit. Ai veçanërisht ndikon në vlerat e produkteve të mishit dhe nënprodukteve te tij, veçanërisht në lidhje me kapacitetin e detyrueshëm të ujit, shijes, ngjyrës, butësisë dhe qëndrueshmërisë. Në sektorin e brumvrave, aciditeti i brumit mund të përcaktohet me anë të vlerës së pH. Në rastin e produkteve të tilla si salcat e sallatës, vlera e pH ndihmon për të siguruar cilësi të qëndrueshme ose aciditet të qëndrueshëm të produktit.

Lexo më Shumë

Kolorimeter

Kolorimetri është një pajisje e përdorur në kolorimetri. Në fushat shkencore fjala përgjithësisht i referohet pajisjes që mat absorbimin e gjatësisë së valëve të veçanta të dritës me një solucion specifik. Kjo pajisje përdoret zakonisht për të përcaktuar përqendrimin e një të treturi të njohur në një solucion të caktuar nga zbatimi i ligjit Beer-Lambert, i cili thotë se përqendrimi i një të treturi është proporcional me absorbimin.

Lexo më Shumë

Turbidimeter

Turbullira është errësimi ose mjegullimi i një lëngu të shkaktuar nga një numër i madh grimcash individuale që përgjithësisht janë të padukshme për syrin e lirë, të ngjashëm me tymin në ajër. Matja e turbullirës është një test kyç i cilësisë së ujit. Lëngjet mund të përmbajnë lëndë të ngurta pezull që përbëhen nga grimca me madhësi të ndryshme. Ndërsa materialet pezull që janë mjaft të mëdha dhe mjaft të rëndë për t’u vendosur shpejt në pjesën e poshtme të kontejnerit nëse mostrën e lëngshme e lëmë në stativ, grimcat shumë të vogla do të bien shumë ngadalë ose aspak nëse mostra rregullisht lëvizet ose grimcat janë koloidale. Këto grimca të vogla të ngurta i shkaktojnë lëngut turbullirë.

Lexo më Shumë

Polarimeter

Polarimetri është një instrument shkencor që përdoret për të matur këndin e rrotullimit të shkaktuar nga kalimi i dritës polarizuar përmes një substance optikisht aktive. Disa substanca kimike janë optikisht aktive, dhe drita e polarizuar (një drejtim) kur kalon në këto substanca do të rrotullohet ose në të majtë (kundër-orar) ose në të djathtë (orar). Shuma me të cilën rrotullohet drita njihet si këndi i rrotullimit. Këndi i rrotullimit njihet kryesisht si kënd i vëzhguar. Shumë kimikate shfaqin një rrotullim specifik si një veti unike (një veti intensive si indeksi i thyerjes ose gravitet specifik) që mund të përdoret për ta dalluar atë. Polarimetrat mund të identifikojnë mostra të panjohura në bazë të kësaj nëse ndryshore të tjera të tilla si përqendrimi dhe gjatësia e kyvetës së mostrës kontrollohen ose të paktën janë të njohura. Kjo është përdorur në industrinë kimike. Në të njëjtën mënyrë, nëse rrotullimi specifik i një mostre tashmë është i njohur, atëherë mund të llogaritet përqendrimi ose pastërtia e tij në një solucion.

Lexo më Shumë

Refraktometer

Refraktometri është një pajisje laboratorike ose portative që përdoret për matjen e indeksit të thyerjes (refraktometrisë) te mostrat ujore. Indeksi i thyerjes llogaritet nga ligji i Snell ndërsa për përzierjet, indeksi i thyerjes mund të llogaritet nga përbërja e materialit duke përdorur disa rregulla përzierëse si relacioni Gladstone-Dale dhe ekuacioni Lorentz-Lorenz. Refraktometri në industrinë ushqimore, bujqësore, kimike dhe prodhuese.

Lexo më Shumë

Manometra & Transmetues Presioni

Matja e presionit është analizimi i një force të aplikuar nga një lëng (lëng ose gaz) në një sipërfaqe. Presioni zakonisht matet në njësitë e forcës për njësi të sipërfaqes. Janë zhvilluar shumë teknika për matjen e presionit dhe vakumit. Instrumentet e përdorura për matjen dhe shfaqjen e presionit në një njësi integrale quhen matës presioni ose matës vakum. Një manometër është një shembull i mirë pasi përdor një kolonë të lëngshme për të matur dhe për të treguar presion. Po kështu, matësi i përdorur gjerësisht i Bourdon është një pajisje mekanike e cila të mat dhe tregon, dhe ndoshta është lloji më i njohur i matësit presionit.

Lexo më Shumë

Mates i cilesise se ajrit

Përqendrimi i dioksidit të karbonit dhe cilësisë së ajrit në mjediset e brendshme konsiderohen si treguesit më të rëndësishëm që cilësia e ajrit të brendshëm të jetë mjaft e mirë, kur vetë njerëzit janë burimi kryesor i emetimeve. Cilësia e dobët e ajrit të brendshëm çon në lodhje, mungesë përqendrimi dhe madje mund të sjellë sëmundje. Prandaj si rregull përqendrimi i CO2 nuk duhet të tejkalojë 1000 ppm.

Lexo më Shumë

Anemometer

Çdo hyrje dhe dalje e kanaleve te ajrit duhet të përmbajë vetëm rrjedhën e volumit që është kërkesa themelore që një sistem të punojë në mënyrë efikase. Testo ofron një sërë instrumentesh për të matur rrjedhën e vëllimit ose shpejtësinë e ajrit në hyrje dhe dalje.

Lexo më Shumë

Luxmeter

Ndriçimi i përshtatshëm në vendin e punës u siguron punonjësve një ndriçim të mjaftueshmë për të qenë në gjendje të kryejnë më mirë punën e tyre. Ndihmon në parandalimin e gabimeve që mund të bëhen, lodhjes së parakohshme dhe ruajtjes së vigjilencës

Lexo më Shumë

Mates i nivelit te Zhurmes

Matësi i nivelit të zhurmave përdoret për matjet akustike. Zakonisht është një instrument që mbahet në dorë. Pothuajse të gjithë kanë hasur zhurma të cilat lehtësisht ju pengojnë të punoni dhe të përqendroheni në diçka. Nëse niveli i zhurmës është i lartë në punë, efikasiteti i stafit zvogëlohet pavarësisht nëse ndotja akustike shkaktohet nga pajisjet ose kolegët.

Lexo më Shumë

Mates Presioni Diferencial

Matja e rrjedhjes së gazit dhe presionit statik në sisteme është shumë e rëndësishme. Për shkak se diegja mund të funksionojë mirë vetëm në nivel presioni nga 18 deri në 25 mbar. Jashtë këtij niveli, mund të ndodhë formimi i flakës shpërthyese. Pasojat janë keqfunksionimi ose madje shkatërrimi i sistemit të ngrohjes. Për këtë arsye, është e vlefshme blerja e një instrumenti të besueshëm që mat diferencën e presionit.

Lexo më Shumë

Mates & Transmetues Niveli

Sensorët e nivelit zbulojnë nivelin e lëngjeve dhe grimcat e fluidizuara, duke përfshirë përziereje semi-fluide, materialet e grimcuar dhe pluhurat që shfaqin një sipërfaqe të sipërme të lirë. Substancat që rrjedhin bëhen në thelb horizontale në kontejnerët e tyre (ose kufijtë e tjerë fizikë) për shkak të gravitetit ndërsa pjesa më e madhe e mbetjeve të ngurta grumbullohet në një kënd ose qëndrojnë në një kulm. Substanca që duhet të matet mund të jetë brenda një kontejeri ose mund të jetë në formën e saj natyrale (p.sh. një lumë ose një liqen). Matja e nivelit mund të jetë vlerë e vazhdueshme ose pikë. Sensorët e nivelit të vazhdueshëm matin nivelin brenda një diapazoni të caktuar dhe përcaktojnë sasinë e saktë të substancës në një vend të caktuar, ndërsa sensorët e nivelit të pikës tregojnë vetëm nëse substanca është mbi ose nën pikën e ndjeshmërisë. Në përgjithësi ky i fundit zbulon nivele që janë tepër të larta ose të ulëta.

Lexo më Shumë

Mates & Transmetues Temperature

Matja e temperaturës, e njohur edhe si termometria, përshkruan procesin e matjes së një temperature aktuale lokale për vlerësim të menjëhershëm ose të mëvonshëm. Pajisjet e rëndësishme për matjen e temperaturës përfshijnë: Termoçiftet, Termistorët, Dedektorët e reziztencës së temperaturës (DRT).

Lexo më Shumë