Te Pergjithshme

test test

Furra Mufel

Furra mufël është një furrë në të cilën materiali i lëndës është i izoluar nga karburantet dhe të gjitha produktet e djegies, duke përfshirë gazrat dhe hirin fluturues. Një furrë mufël zakonisht përdoret për aplikime në temperaturë të larta të tilla siç është shkrirja e xhamit, krijimi i veshjeve smalt, qeramikës teknike ose bashkimit dhe brazingut. Ato përdoren gjithashtu në shumë mjedise kërkimore, për shembull nga kimistët për të përcaktuar se sa një e mostrës është e është jo e djegshme dhe e paqëndrueshme (përmbajtja e hirit).

Lexo më Shumë

Tretes me Mikrovale

Shpërbërja me mikrovalë është një teknikë e zakonshme e përdorur nga shkencëtarët për tretejen e metaleve të rënda në prani të molekulave organike para analizimit në plazmën e bashkuar induktivisht, ose matjet e emetimeve atomike. Kjo teknikë zakonisht realizohet duke ekspozuar mostrën në një acid të fortë në një enë të mbyllur dhe duke rritur presionin dhe temperaturën nëpërmjet rrezatimit mikrovalë. Rritja e temperaturës dhe presionit ku pH i mostrës është i ulët rrit, si shpejtësinë e dekompozimit termik të mostrës dhe tretshmërinë e metaleve të rënda në tretësirë. Sasia e metaleve të rënda në tretësirë, është e mundur të përcaktohet në mostër nëpërmjet teknikave për përcaktimin e elementëve.

Lexo më Shumë

Testues Vaji

Vaji që përdoret për skuqje ka një ndikim të drejtpërdrejtë në faktorë të ndryshëm. Vaji i përdorur i gatimit ka efekt negativ në aromën dhe tretshmërinë e ushqimve të skuqura shumë. Përcaktoni momentin e duhur për ndryshimin e vajit të gatimit me ndihmën e matjeve të sakta. Siguroni cilësinë e vajit të gatimit dhe shmangni ndryshimet shumë të shpeshta të cilësisë së vajit të gatimit.

Lexo më Shumë

Analizator Fibrash

Analiza e fibrave është shumë e rëndësishme për të përcaktuar përmbajtjen e tyre për arsye ushqyese, ekonomike dhe ligjore. Fibra është e rëndësishme që të mbahet funksional dhe shëndetshëm aparati i tretjes, si dhe sasia e saj duhet të deklarohet në ambalazh si pjesë e tabelës ushqyese.

Lexo më Shumë

Ekstraktim Solventesh

Nxjerrja e tretësit, e njohur edhe si nxjerrje ose ndarje e lëngshme e lëngjeve, është një metodë për të ndarë një përbërje të bazuar në tretshmërinë e pjesëve të tij. Kjo bëhet duke përdorur dy lëngje që nuk përzihen, për shembull ujë dhe një tretës organik. Nxjerrja e tretësit përdoret në përpunimin e parfumeve, vajit vegjetal ose bionaftë. Ajo përdoret gjithashtu për të rikuperuar plutoniumit nga karburanti bërthamor të rrezatuar, një proces i cili zakonisht quhet ripërpunim bërthamor. Plutoni i rikuperuar pastaj mund të ri-përdoret si lëndë djegëse bërthamore. Në këtë proces një nga përbërësit e një përzierje shpërndahet në një lëng të veēantë dhe përbërësi tjetër është i ndarë si një mbetje me filtrim.

Lexo më Shumë

Analizator Kjeldahl

Metoda konsiston në ngrohjen e një substance me acid sulfurik, i cili dekompozon substancat organike nga oksidimi për të çliruar azotin e reduktuar si sulfat amoni. Në këtë hap shtohet sulfati i kaliumit për të rritur pikën e vlimit të solucionit (nga 337 – 373 °C). Dekompozimi kimik i mostrës është i plotë kur mjedisi fillimisht shumë i errët në ngjyrë bëhet i qartë dhe pangjyrë. Solucioni pastaj distilohet me një sasi të vogël të hidroksidit të natriumit, i cili konverton kripën e amonit në amoniak. Sasia e amoniakut të pranishëm, dhe kështu sasia e azotit të pranishëm në mostër, përcaktohet me titrim mbrapa.

Lexo më Shumë

Titrim

Titrimi, i njohur edhe si titriometri, është një metodë laboratorike e zakonshme e analizës sasiore kimike që përdoret për të përcaktuar dhe identifikuar përqendrimin e një analiti. Meqë matjet e volumit luajnë një rol kyç në titrim, ajo njihet gjithashtu si analizë volumetrike. Një reagent, i quajtur titrant ose titrues është përgatitur si një solucion standard. Përqendrimi i njohur dhe vëllimi i titruesit vepron me analitin e solucionit që titrohet për të përcaktuar përqendrimin e tij. Vëllimi i titrantit që vepron quhet volum titrimi.

Lexo më Shumë

Frigorifere & Ngrires

Një frigorifer është një paisje e zakonshme në industrinë ushqimore. Ai përbëhet nga një ndarje me izolim termik dhe një pompë ngrohëse (mekanike, elektronike ose kimike) që transferon nxehtësinë nga brendësia e frigoriferit në mjedisin e saj të jashtëm, në mënyrë që brendësia e frigoriferit të ftohet në një temperaturë nën temperaturën e ambientit të dhomës. Temperatura e ulët ul sasinë e riprodhimit të baktereve, kështu që frigoriferi redukton shkallën e prishjes. Frigoriferi mban një temperaturë pak gradë mbi pikën e ngrirjes së ujit. Gama optimale e temperaturës për magazinimin e produkteve që prishen është 3 – 5 °C (37 deri në 41 ° F). Një pajisje e ngjashme që mban një temperaturë nën pikën e ngrirjes së ujit quhet ngrirës.

Lexo më Shumë

Mikroskop

Mikroskopi është një instrument që përdoret për të parë objekte që janë shumë të vogla për t’u parë nga syri. Mikroskopia është shkenca e hetimit të objekteve dhe strukturave të vogla duke përdorur një instrument të tillë. Mikroskopik do të thotë i padukshëm për syrin nëse nuk ndihmohet nga një mikroskop. Ekzistojnë shumë lloje mikroskopash dhe mund të grupohen në mënyra të ndryshme. Mikroskopi më i zakonshëm është mikroskopi optik, i cili përdor dritën për të kaluar nëpër një mostër për të prodhuar një imazh. Llojet e tjerë të mikroskopëve janë mikroskopi i fluorescencës, mikroskopi i elektronik etj.

Lexo më Shumë

Analizator Lageshtie

Analiza e lagështisë mbulon një sërë metodash për matjen e përmbajtjes së lagështisë në nivelet e larta dhe në gjurmë te mostrat e ngurta, lëngjet ose gazet. Përqindja e lagështisë monitorohet si një specifikim në prodhimet komerciale të ushqimit. Ka shumë aplikacione ku matjet e lagështisë në nivel gjurmë janë të nevojshme për sigurimin e prodhimit dhe procesin e cilësisë. Këto nivele gjurmë të lagështisë në mostrat e ngurta duhet të kontrollohen në proceset e plastikës, farmaceutikës dhe trajtimit të ngrohjes. Aplikacionet e matjes së gazit ose të lëngjeve përfshijnë ajrin e thatë, përpunimin e hidrokarbureve, gazet gjysmëpërçues të pastër, gazet e pastër, gazet dielektrike siç janë ato në transformatorë dhe termocentrale.

Lexo më Shumë

Peshore

Peshorja  analitike është një klasë e peshoreve e projektuar për të matur masa në intervale poshtë miligramit (≤0.1 mg). Bazamenti matës i peshores analitike është brenda një dhome transparente të mbyllur në mënyrë që pluhuri dhe rrymat e ajrit të mos ndikojnë në rezultatet e peshimit. Ato janë instrumenta që masin saktë dhe përdoren në gjithë llojet e laboratorëve analizues

Lexo më Shumë

Dhoma klimatike

Dhoma klimatike ose dhoma e klimatizuar është një dhomë e mbyllur që përdoret për të testuar efektet në kushte specifike mjedisore të materialeve biologjike, produkteve industriale, materialeve dhe pajisjeve elektronike dhe komponentët e tjerë. Një dhomë e testimit mjedisor përfaqëson artificialisht kushtet nën të cilat mund të ekspozohen makineritë, materialet, pajisjet ose komponentët. Gjithashtu përdoret për të përshpejtuar efektet e ekspozimit ndaj mjedisit, nganjëherë në kushte që nuk priten.

Lexo më Shumë

Inkubator

Inkubatori është një pajisje që përdoret për të kultivuar dhe mbajtur kultura mikrobiologjike ose kultura qelizore. Inkubatori ruan temperaturë optimale, lagështi dhe kushte të tjera të tilla si dioksidin e karbonit (CO2) dhe përmbajtjen e oksigjenit atmosferik. Inkubatorët janë të rëndësishëm për shumë punë eksperimentale në biologjinë qelizore, mikrobiologjinë dhe biologjinë molekulare si dhe përdoren për kultivimin e qelizave bakteriale dhe eukariote.

Lexo më Shumë

Furre tharese/ Termostat

Furrat laboratorike janë furra për aplikime termike me vëllim dhe fuqi të lartë. Këto furra në përgjithësi sigurojnë temperaturë uniforme. Furrat përdoren në proceset e pjekjes, tharjes, pjekjes së polimideve, sterilizimit dhe funksione të tjera laboratorike e industriale. Madhësitë tipike janë nga 0.029 – 0.9 m3 me temperaturë që mund të jetë mbi 340 0C. Furrat laboratorike mund të përdoren në aplikime dhe konfigurime të ndryshme. Disa nga llojet e industrive që zakonisht i përdorin këto furra laboratorike janë industria e kujdesit shëndetësor, industria e teknologjisë dhe industria e transportit. Laboratorët e inxhinierisë civile përdorin furrat për tharjen e mostrave të asfaltit, tokës, gurit ose betonit.

Lexo më Shumë

Pompa Vakumi

Pompa e vakumit është një pajisje që largon molekulat e gazit nga një enë e mbyllur në mënyrë që më pas të krijohet një vakum i pjesshëm. Filtrimi në vakum është një nga aplikimet më të rëndësishme që përdoret për përgatitjen e mostrave në kimi, mikrobiologji, kontrollin e ujërave të ndotur dhe procese të tjera analitike.

Lexo më Shumë

Sterilizator

Sterilizues (ose sterilizimi) i referohet çdo procesi që eliminon, largon, vret ose çaktivizon të gjitha format e jetës si dhe agjentët biologjikë si; kërpudhat, bakteret, viruset, format spore, prionet, organizmat eukariot unikë të tilla si Plasmodium etj, në sipërfaqe, në vëllime lëngjesh, medikamente, ose në përbërje të tilla si mjediset e kulturave biologjike. Sterilizimi mund të arrihet përmes mjeteve të ndryshme, duke përfshirë: ngrohjen, kimikatet, rrezatimet, presionin e lartë dhe filtrimin. Sterilizimi dallon nga dezinfektimi, sanitizimi dhe pasterizimi, në atë që sterilizimi vret, çaktivizon ose eliminon të gjitha format e jetës dhe agjentët e tjerë biologjikë që janë të pranishëm.

Lexo më Shumë

Autoklava

Autoklava është një dhomë presioni e përdorur për të kryer procese industriale që kërkojnë temperaturë të lartë dhe presion të ndryshëm nga presioni i ajrit të ambientit. Autoklavat përdoren në aplikimet mjekësore për të kryer sterilizim dhe në industrinë kimike për të kuruar veshjet, vulkanizimin e gomave dhe për sintezën hidrotermale. Shumë autoklava përdoren për të sterilizuar pajisjet dhe mjetet duke i nënshtruar ato me avull të ngopur me presion të lartë dhe temperature 121 °C (249 °F) për rreth 15-20 minuta në varësi të madhësisë dhe shkallës së ndotjes.

Lexo më Shumë

Rotavapor

Rotavapori është një pajisje e përdorur në laboratorët kimikë për avullimin efikas të tretësve nga mostrat nën vakum. Rotavapori konsiston në një banjo ngohëse me balon që rrotullohet. Kur referohet në literaturën e hulumtimit të kimisë, përshkrimi i përdorimit të kësaj teknike dhe pajisjes mund të përfshijë fraza “avullues rrotullues”.  Rotavaporatorët rrotullues përdoren gjithashtu në gatim molekular për përgatitjen e distilimit dhe ekstrakteve.

Lexo më Shumë

Banjo Ultrasonike

Pastrimi ultrasonik është një proces që përdor ultratinguj (zakonisht 20-400 kHz) dhe një tretës të përshtatshëm pastrimi (ndonjëherë ujë të zakonshëm rubineti) për të pastruar pasije apo pjesëza që përdoren në laborator. Ultratingujt mund të përdoren vetëm me ujë, ose mund të përdoren edhe me një tretës të përshtatshëm.

Lexo më Shumë

Banjomari

Banjoja e ujit është pajisje laboratorike që përdoret për të inkubuar mostrat në ujë në një temperaturë konstante gjatë një periudhe të gjatë kohore. Të gjitha banjot me ujë kanë një panel dixhital ose analog për të lejuar përdoruesit të vendosin një temperaturë të dëshiruar. Përdorimet përfshijnë ngrohjen e reagentëve, shkrirjen e substrateve ose inkubimin e kulturave qelizore. Gjithashtu përdoret për të bërë të mundur zhvillimin e reaksioneve të caktuara kimike në temperaturë të lartë.

Lexo më Shumë

Distilator

Distilatori është një aparat që përdoret për të distiluar përzierjet e lëngëta duke i ngrohur, valuar dhe pastaj për ti kondensuar në avuj. Distilatori përdor të njëjtat koncepte si një aparat bazë distilimi, por në një shkallë shumë më të madhe. Distilatorët janë përdorur për të prodhuar ujë për injeksion për përdorim farmaceutik, përgjithësisht për të ndarë dhe pastruar kimikate të ndryshme dhe për të prodhuar pije të distiluara që përmbajnë etanol.

Lexo më Shumë

Prodhimi i Ujit të Pastër

Uji i pastër, i njohur gjithashtu si uji i pastruar, është uji nga i cili janë hequr të gjitha papastërtitë. Uji i distiluar është forma më e zakonshme e ujit të pastër. Uji i pastër mund të përdoret në gatim, pije, studime shkencore dhe laboratorë.

Lexo më Shumë

Plitka

Plitka është një pajisje e vogël portative që përmban një, dy ose më shumë elemente për ngrohje elektrike. Plitka mund të përdoret si një pajisje e pavarur në eksperimetet laboratorike.

Lexo më Shumë

Përzierës & Tundës

Përzierësit dhe Tundësit e laboratorit janë instrumente që ndihmojnë për të formuar një përzierje homogjene me më shumë se një përbërës. Tundësit laboratorike bëjnë vetëm shkundjen e përzierjeve që vendosen mbi to.

Lexo më Shumë

Centrifuga

Centrifuga është një paisje që përdoret për ndarjen e suspensioneve super të holla. Centrifugimi është sedimentimi i pjesëzave nën presionin e forcës centrifugale. Centrifugimi përdoret në industri dhe laborator, për të ndarë dy substanca të përziera, por gjithashtu për të analizuar vetitë hidrodinamike të makromolekulave. Në një centrifugë laboratorike mostra hidhet në tuba, përshpejtimi radial shkakton që grimcat më të rënda të vendosen në fund të tubit, ndërsa substancat me densitet të ulët të ngrihen në sipërfaqe.

Lexo më Shumë