Inkubator

Inkubatori është një pajisje që përdoret për të kultivuar dhe mbajtur kultura mikrobiologjike ose kultura qelizore. Inkubatori ruan temperaturë optimale, lagështi dhe kushte të tjera të tilla si dioksidin e karbonit (CO2) dhe përmbajtjen e oksigjenit atmosferik. Inkubatorët janë të rëndësishëm për shumë punë eksperimentale në biologjinë qelizore, mikrobiologjinë dhe biologjinë molekulare si dhe përdoren për kultivimin e qelizave bakteriale dhe eukariote.

Lexo më Shumë

Testues Vaji

Vaji që përdoret për skuqje ka një ndikim të drejtpërdrejtë në faktorë të ndryshëm. Vaji i përdorur i gatimit ka efekt negativ në aromën dhe tretshmërinë e ushqimve të skuqura shumë. Përcaktoni momentin e duhur për ndryshimin e vajit të gatimit me ndihmën e matjeve të sakta. Siguroni cilësinë e vajit të gatimit dhe shmangni ndryshimet shumë të shpeshta të cilësisë së vajit të gatimit.

Lexo më Shumë

Analizator Fibrash

Analiza e fibrave është shumë e rëndësishme për të përcaktuar përmbajtjen e tyre për arsye ushqyese, ekonomike dhe ligjore. Fibra është e rëndësishme që të mbahet funksional dhe shëndetshëm aparati i tretjes, si dhe sasia e saj duhet të deklarohet në ambalazh si pjesë e tabelës ushqyese.

Lexo më Shumë

Analizator Kjeldahl

Metoda konsiston në ngrohjen e një substance me acid sulfurik, i cili dekompozon substancat organike nga oksidimi për të çliruar azotin e reduktuar si sulfat amoni. Në këtë hap shtohet sulfati i kaliumit për të rritur pikën e vlimit të solucionit (nga 337 – 373 °C). Dekompozimi kimik i mostrës është i plotë kur mjedisi fillimisht shumë i errët në ngjyrë bëhet i qartë dhe pangjyrë. Solucioni pastaj distilohet me një sasi të vogël të hidroksidit të natriumit, i cili konverton kripën e amonit në amoniak. Sasia e amoniakut të pranishëm, dhe kështu sasia e azotit të pranishëm në mostër, përcaktohet me titrim mbrapa.

Lexo më Shumë

Titrim

Titrimi, i njohur edhe si titriometri, është një metodë laboratorike e zakonshme e analizës sasiore kimike që përdoret për të përcaktuar dhe identifikuar përqendrimin e një analiti. Meqë matjet e volumit luajnë një rol kyç në titrim, ajo njihet gjithashtu si analizë volumetrike. Një reagent, i quajtur titrant ose titrues është përgatitur si një solucion standard. Përqendrimi i njohur dhe vëllimi i titruesit vepron me analitin e solucionit që titrohet për të përcaktuar përqendrimin e tij. Vëllimi i titrantit që vepron quhet volum titrimi.

Lexo më Shumë

Frigorifere & Ngrires

Një frigorifer është një paisje e zakonshme në industrinë ushqimore. Ai përbëhet nga një ndarje me izolim termik dhe një pompë ngrohëse (mekanike, elektronike ose kimike) që transferon nxehtësinë nga brendësia e frigoriferit në mjedisin e saj të jashtëm, në mënyrë që brendësia e frigoriferit të ftohet në një temperaturë nën temperaturën e ambientit të dhomës. Temperatura e ulët ul sasinë e riprodhimit të baktereve, kështu që frigoriferi redukton shkallën e prishjes. Frigoriferi mban një temperaturë pak gradë mbi pikën e ngrirjes së ujit. Gama optimale e temperaturës për magazinimin e produkteve që prishen është 3 – 5 °C (37 deri në 41 ° F). Një pajisje e ngjashme që mban një temperaturë nën pikën e ngrirjes së ujit quhet ngrirës.

Lexo më Shumë

Mikroskop

Mikroskopi është një instrument që përdoret për të parë objekte që janë shumë të vogla për t’u parë nga syri. Mikroskopia është shkenca e hetimit të objekteve dhe strukturave të vogla duke përdorur një instrument të tillë. Mikroskopik do të thotë i padukshëm për syrin nëse nuk ndihmohet nga një mikroskop. Ekzistojnë shumë lloje mikroskopash dhe mund të grupohen në mënyra të ndryshme. Mikroskopi më i zakonshëm është mikroskopi optik, i cili përdor dritën për të kaluar nëpër një mostër për të prodhuar një imazh. Llojet e tjerë të mikroskopëve janë mikroskopi i fluorescencës, mikroskopi i elektronik etj.

Lexo më Shumë

Analizator Lageshtie

Analiza e lagështisë mbulon një sërë metodash për matjen e përmbajtjes së lagështisë në nivelet e larta dhe në gjurmë te mostrat e ngurta, lëngjet ose gazet. Përqindja e lagështisë monitorohet si një specifikim në prodhimet komerciale të ushqimit. Ka shumë aplikacione ku matjet e lagështisë në nivel gjurmë janë të nevojshme për sigurimin e prodhimit dhe procesin e cilësisë. Këto nivele gjurmë të lagështisë në mostrat e ngurta duhet të kontrollohen në proceset e plastikës, farmaceutikës dhe trajtimit të ngrohjes. Aplikacionet e matjes së gazit ose të lëngjeve përfshijnë ajrin e thatë, përpunimin e hidrokarbureve, gazet gjysmëpërçues të pastër, gazet e pastër, gazet dielektrike siç janë ato në transformatorë dhe termocentrale.

Lexo më Shumë

Peshore

Peshorja  analitike është një klasë e peshoreve e projektuar për të matur masa në intervale poshtë miligramit (≤0.1 mg). Bazamenti matës i peshores analitike është brenda një dhome transparente të mbyllur në mënyrë që pluhuri dhe rrymat e ajrit të mos ndikojnë në rezultatet e peshimit. Ato janë instrumenta që masin saktë dhe përdoren në gjithë llojet e laboratorëve analizues

Lexo më Shumë

Distilator

Distilatori është një aparat që përdoret për të distiluar përzierjet e lëngëta duke i ngrohur, valuar dhe pastaj për ti kondensuar në avuj. Distilatori përdor të njëjtat koncepte si një aparat bazë distilimi, por në një shkallë shumë më të madhe. Distilatorët janë përdorur për të prodhuar ujë për injeksion për përdorim farmaceutik, përgjithësisht për të ndarë dhe pastruar kimikate të ndryshme dhe për të prodhuar pije të distiluara që përmbajnë etanol.

Lexo më Shumë

Prodhimi i Ujit të Pastër

Uji i pastër, i njohur gjithashtu si uji i pastruar, është uji nga i cili janë hequr të gjitha papastërtitë. Uji i distiluar është forma më e zakonshme e ujit të pastër. Uji i pastër mund të përdoret në gatim, pije, studime shkencore dhe laboratorë.

Lexo më Shumë

Pompa Vakumi

Pompa e vakumit është një pajisje që largon molekulat e gazit nga një enë e mbyllur në mënyrë që më pas të krijohet një vakum i pjesshëm. Filtrimi në vakum është një nga aplikimet më të rëndësishme që përdoret për përgatitjen e mostrave në kimi, mikrobiologji, kontrollin e ujërave të ndotur dhe procese të tjera analitike.

Lexo më Shumë

pH-metër

Vlera e pH të ushqimeve ka efekt të drejtpërdrejtë në rritjen e mikroorganizmave dhe gjithashtu në cilësinë dhe sigurinë e ushqimit. Për këtë arsye, shumë kompani përdorin vlerën e pH si një karakteristikë cilësore për vlerësimin e ushqimit të tyre. Për shembull, vlera e pH është me rëndësi të madhe në prodhimin e mishit, sallamit dhe produkteve të qumështit. Vlera e pH është një parametër i rëndësishëm i cilësisë në sektorin e ushqimit. Ai veçanërisht ndikon në vlerat e produkteve të mishit dhe nënprodukteve te tij, veçanërisht në lidhje me kapacitetin e detyrueshëm të ujit, shijes, ngjyrës, butësisë dhe qëndrueshmërisë. Në sektorin e brumvrave, aciditeti i brumit mund të përcaktohet me anë të vlerës së pH. Në rastin e produkteve të tilla si salcat e sallatës, vlera e pH ndihmon për të siguruar cilësi të qëndrueshme ose aciditet të qëndrueshëm të produktit.

Lexo më Shumë

Polarimeter

Polarimetri është një instrument shkencor që përdoret për të matur këndin e rrotullimit të shkaktuar nga kalimi i dritës polarizuar përmes një substance optikisht aktive. Disa substanca kimike janë optikisht aktive, dhe drita e polarizuar (një drejtim) kur kalon në këto substanca do të rrotullohet ose në të majtë (kundër-orar) ose në të djathtë (orar). Shuma me të cilën rrotullohet drita njihet si këndi i rrotullimit. Këndi i rrotullimit njihet kryesisht si kënd i vëzhguar. Shumë kimikate shfaqin një rrotullim specifik si një veti unike (një veti intensive si indeksi i thyerjes ose gravitet specifik) që mund të përdoret për ta dalluar atë. Polarimetrat mund të identifikojnë mostra të panjohura në bazë të kësaj nëse ndryshore të tjera të tilla si përqendrimi dhe gjatësia e kyvetës së mostrës kontrollohen ose të paktën janë të njohura. Kjo është përdorur në industrinë kimike. Në të njëjtën mënyrë, nëse rrotullimi specifik i një mostre tashmë është i njohur, atëherë mund të llogaritet përqendrimi ose pastërtia e tij në një solucion.

Lexo më Shumë

Refraktometer

Refraktometri është një pajisje laboratorike ose portative që përdoret për matjen e indeksit të thyerjes (refraktometrisë) te mostrat ujore. Indeksi i thyerjes llogaritet nga ligji i Snell ndërsa për përzierjet, indeksi i thyerjes mund të llogaritet nga përbërja e materialit duke përdorur disa rregulla përzierëse si relacioni Gladstone-Dale dhe ekuacioni Lorentz-Lorenz. Refraktometri në industrinë ushqimore, bujqësore, kimike dhe prodhuese.

Lexo më Shumë

HPLC & UPLC

Kromatografi e lëngët me performancë të lartë (HPLC), është një teknikë në kiminë analitike që përdoret për të ndarë, identifikuar dhe përcaktuar sasinë e çdo përbërësi në një përzierje. Ajo pompon për të kaluar një tretës të lëngët nën presion që përmban mostrën e përzier përmes një kolone të mbushur me një material adsorbues të ngurtë. Çdo komponent në mostër ndërvepron paksa ndryshe me materialin adsorbues, duke shkaktuar shpejtësi të ndryshme të rrjedhjes për komponentët e ndryshëm dhe duke çuar në ndarjen e komponentëve pasi ato të rrjedhin nga kolona. HPLC përdoret në prodhim (p.sh. gjatë procesit të prodhimit të produkteve farmaceutike dhe biologjike), ekspertizë ligjore (p.sh. zbulimi i barnave në urinë), kërkime (p.sh. ndarja e përbërësve të një mostre biologjike komplekse ose të kimikateve sintetike të ngjashme nga njëri-tjetri) dhe mjekësore (p.sh. zbulimi i niveleve të vitaminës D në serumin e gjakut).

Lexo më Shumë

Spektrometri Vizibel & Ultraviolet

Spektroskopia ultraviolet dhe e dukshme ose spektrofotometria e dukshme ultravjollcë (UV-Vis ose UV/Vis) i referohet spektroskopisë së absorbimit ose spektroskopisë reflektuese në zonën spektrale ultraviollcë të dukshme. Kjo do të thotë se përdor dritë në diapazonin e dukshëm dhe të afërt. Absorbimi ose reflektimi në diapazonin e dukshëm ndikon drejtpërdrejt në ngjyrën e perceptuar për kimikatet e përfshira. Në këtë rajon të spektrit elektromagnetik, atomet dhe molekulat i nënshtrohen tranzicionit elektronik. Spektroskopia UV/Vis përdoret në analizat rutinë në kiminë analitike për përcaktimin sasior të analitëve të ndryshëm, siç janë jonet e metaleve në tranzicion, komponimet organike shumë të konjuguara dhe makromolekulat biologjike. Analiza spektroskopike kryhet zakonisht në solucione, por gjithashtu mund të studiohen edhe per mostrat e ngurta dhe të gazta.

Lexo më Shumë