Analizator Urine

Krijon LTD.Kimi KlinikeAnalizator Urine

Combilyzer 13
Principi i testimit, kolorimetri fotoelektrike
Për stripe urine me 13 parametra
Kapacitetit: 60 mostra/orë (mënyra standarte), 120 mostra/orë (mënyra e shpejtë)
Llogarit raportin albumin – kreatininë
Sinjalizon për rezultatet jashtë normave
Memorie për 1000 rezultate
Printer i brendshëm termik
Portë seriale për lidhje me një drejtim me LIS