Detektore Gazi me Alarm

Krijon LTD.IndustriDetektore Gazi me Alarm

Detektorë të gazit ALTAIR janë në gjendje të matin nga 1 deri në 6 gazra njëkohësisht dhe tani janë të disponueshëm me sensor të integruar PID për zbulimin e komponimeve organike të avullueshme (VOC). Nxitur nga teknologjia e përparuar MSA XCell® Sensor, ALTAIR Gas Detector siguron kohë më të shpejtë të përgjigjes, stabilitet më të mirë, saktësi, jetëgjatësi më të gjatë dhe kursim të kostos gjatë jetës së instrumentit.