Dhoma klimatike

Dhoma klimatike ose dhoma e klimatizuar është një dhomë e mbyllur që përdoret për të testuar efektet në kushte specifike mjedisore të materialeve biologjike, produkteve industriale, materialeve dhe pajisjeve elektronike dhe komponentët e tjerë. Një dhomë e testimit mjedisor përfaqëson artificialisht kushtet nën të cilat mund të ekspozohen makineritë, materialet, pajisjet ose komponentët. Gjithashtu përdoret për të përshpejtuar efektet e ekspozimit ndaj mjedisit, nganjëherë në kushte që nuk priten.