Mates i cilesise se ajrit

Krijon LTD.MjedisMates i cilesise se ajrit

Përqendrimi i dioksidit të karbonit dhe cilësisë së ajrit në mjediset e brendshme konsiderohen si treguesit më të rëndësishëm që cilësia e ajrit të brendshëm të jetë mjaft e mirë, kur vetë njerëzit janë burimi kryesor i emetimeve. Cilësia e dobët e ajrit të brendshëm çon në lodhje, mungesë përqendrimi dhe madje mund të sjellë sëmundje. Prandaj si rregull përqendrimi i CO2 nuk duhet të tejkalojë 1000 ppm.