Rotavapor

Rotavapori është një pajisje e përdorur në laboratorët kimikë për avullimin efikas të tretësve nga mostrat nën vakum. Rotavapori konsiston në një banjo ngohëse me balon që rrotullohet. Kur referohet në literaturën e hulumtimit të kimisë, përshkrimi i përdorimit të kësaj teknike dhe pajisjes mund të përfshijë fraza “avullues rrotullues”.  Rotavaporatorët rrotullues përdoren gjithashtu në gatim molekular për përgatitjen e distilimit dhe ekstrakteve.