Sekuenciator ADN

Krijon LTD.BioteknologjiSekuenciator ADN

Sekuencimi i ADN-së është procesi i përcaktimit të rendit të saktë të nukleotideve brenda një molekule ADN-je. Sekuencimi përfshin çdo metodë ose teknologji që përdoret për të përcaktuar renditjen e katër bazave, Adeninë, Guaninë, Citozinë dhe Timinë në një fije të ADN-së. Aplikimi i metodave të shpejta për sekuencimin e ADN-së ka përshpejtuar shumë kërkimet dhe zbulimet në fushën e biologjisë dhe mjekësisë. Njohja e sekuencave të ADN-së është bërë e domosdoshme për hulumtime biologjike bazë, dhe në fusha të shumta të aplikuara si diagnoza mjekësore, bioteknologjia, biologjia mjeko-ligjore, virologjia dhe sistematika biologjike. Shpejtësia e sekuencimit është arritur me teknologjinë moderne të sekuencimit të ADN-së nga instrumentat për sekuencimin e plotë të ADN-së, ose gjenomave të llojeve të shumta të jetës, përfshirë gjenomën njerëzore dhe sekuenca të tjera të ADN-ve të shumë llojeve të kafshëve, bimëve dhe mikrobeve.