Titrim

Titrimi, i njohur edhe si titriometri, është një metodë laboratorike e zakonshme e analizës sasiore kimike që përdoret për të përcaktuar dhe identifikuar përqendrimin e një analiti. Meqë matjet e volumit luajnë një rol kyç në titrim, ajo njihet gjithashtu si analizë volumetrike. Një reagent, i quajtur titrant ose titrues është përgatitur si një solucion standard. Përqendrimi i njohur dhe vëllimi i titruesit vepron me analitin e solucionit që titrohet për të përcaktuar përqendrimin e tij. Vëllimi i titrantit që vepron quhet volum titrimi.