Rreth Nesh

Krijon LTD.Rreth Nesh

KUSH JEMI?

KRIJON sh.p.k. është një shoqëri e krijuar në vitin 2000, me qendër në Tiranë. Ajo ushtron aktivitetin e saj në fushën e pajisjeve, aparateve, reagenteve dhe materialeve të konsumit për laboratorë të llojeve të ndryshëm. Nga këndvështrimi kohor, aktiviteti në këtë fushë ka filluar më herët. Partnerët e shoqërisë kane punuar në fushën e pajisjeve laboratorike nëpërmjet kontakteve individuale dhe përfaqësimit të firmës Fisher Scientific që nga viti 1993.

ÇFARË BËJMË?

Aktiviteti kryesor në periudhën 1995- 2000 ka qenë kryesisht në fushën e laboratorëve mjekësorë, të ushqimit, veterinarisë, mjedisit, etj. (Në emrin e kompanisë Albosi shpk, më pas Al-Biomed). Ndër kontratat më të mëdha për këtë periudhë mund të përmendim furnizimin me pajisje laboratorike të Institutit të Kërkimeve të Ushqimit, Institutit të Veterinarisë dhe Laboratorët e rinj të Bujqësisë dhe Ushqimit në Durrës dhe Vlorë.

PËRSE TË NA ZGJIDHNI?

Zhvillimi i tregut shqiptar, rritja e kërkesave për pajisje dhe materiale laboratori në sektoret ekzistues dhe te rinj, nxitën krijimin e shoqerise KRIJON sh.p.k. Aktualisht KRIJON sh.p.k. ushtron aktivitetin e vet në fusha të tilla si Industria Ushqimore, Veterinaria, Mjedisi (kryesisht kontrolli i ujrave, ajrit, tokës), etj., duke ofruar ekspertizën e vet, produktet cilësore dhe shërbimin korrekt në kohë. Shoqëria ka marrë pjesë në pajisjen e disa laboratorëve të fabrikave të reja dhe ekzistuese në sektorë të ndryshëm.

DISA FAKTE

RRETH KLIENTEVE TANE

Klientet kryesore janë: Institutet Kërkimorë (Higjiena, Veterinaria, Biologjia, Hidrometeorologjia, Mjedisi, Minierat & Nafta, Metalurgjia-Elbasan, Gjeologjia, etj.) Industritë (Fabrikat e Cimentos, Fabrikat e Birres Stela, Kaon, Korca, Fabrikat e Qumështit, Coca-Cola, EHW, OLIM, Derby etj.) Universitetet (Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Fakulteti i Mjekesise, Universiteti Bujqesor, Universiteti Politeknik, Universiteti UFO, Albanian University etj.) Institucionet e Kontrollit (Laboratori i Doganave, Laboratorët e Metrologji & Kalibrimit, Reparti Inspektim Shpetim Miniera – ne vecanti ne furnizimin dhe sherbimin e pajisjeve te monitorimit e mbrojtjes nga gazet dhe pluhurat) Laboratoret e Mjedisit (PIU Po Duke filluar nga muaji prill 2008 KRIJON shpk është bashkuar me AL-BIOMED shpk, duke kombinuar aftësitë profesionale dhe eksperiencat e të dy shoqërive, për një aktivitet në nivel sasior dhe cilësor edhe më të lartë. gradec – Laboratori i Monitorimit te Liqenit te Ohrit), impiantet e te ujit te pijeshem – Bovilla, Korca, Laboratoret e mjedisit te ISHP dhe Inspektoratet e Mjedisit (Shkoder, Elbasan, etj.)

Chart by Visualizer

SHËRBIMI MIRËMBAJTJES

Mirëmbajtja, riparimi dhe operimi (MRO) përfshin mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve, pajisjeve, makinerisë, infrastrukturës së ndërtimit dhe shërbimeve mbështetëse në instalimet industriale, tregtare, qeveritare dhe rezidenciale. [1] [2] Me kalimin e kohës, kjo ka ardhur që shpesh të përfshijë mirëmbajtjen e planifikuar dhe parandaluese si praktika me kosto efektive.

Shiko Më shumë

SHËRBIMI KALIBRIMIT

Kalibrimi në teknologjinë e matjes dhe metrologjinë është krahasimi i vlerave të matjes të dorëzuara nga një pajisje në provë me ato të një standardi kalibrimi me saktësi të njohur. Një standard i tillë mund të jetë një tjetër pajisje matëse e saktësisë së njohur, një pajisje që gjeneron sasinë që duhet të matet si një tension ose një artefakt fizik, si një sundimtar metërsh.

Shiko Më shumë

Jeni duke kërkuar një produkt?

#striped-custom-1886252396 {background-color: #08152a!important;}#striped-custom-1886252396 span {color: #ffffff!important;}#striped-custom-1886252396:hover {background-color: #ffffff!important;}#striped-custom-1886252396 span:hover {color: #08152a!important;}
SHIKO PRODUKTET