Tretes me Mikrovale

Shpërbërja me mikrovalë është një teknikë e zakonshme e përdorur nga shkencëtarët për tretejen e metaleve të rënda në prani të molekulave organike para analizimit në plazmën e bashkuar induktivisht, ose matjet e emetimeve atomike. Kjo teknikë zakonisht realizohet duke ekspozuar mostrën në një acid të fortë në një enë të mbyllur dhe duke rritur presionin dhe temperaturën nëpërmjet rrezatimit mikrovalë. Rritja e temperaturës dhe presionit ku pH i mostrës është i ulët rrit, si shpejtësinë e dekompozimit termik të mostrës dhe tretshmërinë e metaleve të rënda në tretësirë. Sasia e metaleve të rënda në tretësirë, është e mundur të përcaktohet në mostër nëpërmjet teknikave për përcaktimin e elementëve.

Lexo më Shumë

Ekstraktim Solventesh

Nxjerrja e tretësit, e njohur edhe si nxjerrje ose ndarje e lëngshme e lëngjeve, është një metodë për të ndarë një përbërje të bazuar në tretshmërinë e pjesëve të tij. Kjo bëhet duke përdorur dy lëngje që nuk përzihen, për shembull ujë dhe një tretës organik. Nxjerrja e tretësit përdoret në përpunimin e parfumeve, vajit vegjetal ose bionaftë. Ajo përdoret gjithashtu për të rikuperuar plutoniumit nga karburanti bërthamor të rrezatuar, një proces i cili zakonisht quhet ripërpunim bërthamor. Plutoni i rikuperuar pastaj mund të ri-përdoret si lëndë djegëse bërthamore. Në këtë proces një nga përbërësit e një përzierje shpërndahet në një lëng të veēantë dhe përbërësi tjetër është i ndarë si një mbetje me filtrim.

Lexo më Shumë

Frigorifere & Ngrires

Një frigorifer është një paisje e zakonshme në industrinë ushqimore. Ai përbëhet nga një ndarje me izolim termik dhe një pompë ngrohëse (mekanike, elektronike ose kimike) që transferon nxehtësinë nga brendësia e frigoriferit në mjedisin e saj të jashtëm, në mënyrë që brendësia e frigoriferit të ftohet në një temperaturë nën temperaturën e ambientit të dhomës. Temperatura e ulët ul sasinë e riprodhimit të baktereve, kështu që frigoriferi redukton shkallën e prishjes. Frigoriferi mban një temperaturë pak gradë mbi pikën e ngrirjes së ujit. Gama optimale e temperaturës për magazinimin e produkteve që prishen është 3 – 5 °C (37 deri në 41 ° F). Një pajisje e ngjashme që mban një temperaturë nën pikën e ngrirjes së ujit quhet ngrirës.

Lexo më Shumë

Peshore

Peshorja  analitike është një klasë e peshoreve e projektuar për të matur masa në intervale poshtë miligramit (≤0.1 mg). Bazamenti matës i peshores analitike është brenda një dhome transparente të mbyllur në mënyrë që pluhuri dhe rrymat e ajrit të mos ndikojnë në rezultatet e peshimit. Ato janë instrumenta që masin saktë dhe përdoren në gjithë llojet e laboratorëve analizues

Lexo më Shumë

Banjo Ultrasonike

Pastrimi ultrasonik është një proces që përdor ultratinguj (zakonisht 20-400 kHz) dhe një tretës të përshtatshëm pastrimi (ndonjëherë ujë të zakonshëm rubineti) për të pastruar pasije apo pjesëza që përdoren në laborator. Ultratingujt mund të përdoren vetëm me ujë, ose mund të përdoren edhe me një tretës të përshtatshëm.

Lexo më Shumë

Distilator

Distilatori është një aparat që përdoret për të distiluar përzierjet e lëngëta duke i ngrohur, valuar dhe pastaj për ti kondensuar në avuj. Distilatori përdor të njëjtat koncepte si një aparat bazë distilimi, por në një shkallë shumë më të madhe. Distilatorët janë përdorur për të prodhuar ujë për injeksion për përdorim farmaceutik, përgjithësisht për të ndarë dhe pastruar kimikate të ndryshme dhe për të prodhuar pije të distiluara që përmbajnë etanol.

Lexo më Shumë

Prodhimi i Ujit të Pastër

Uji i pastër, i njohur gjithashtu si uji i pastruar, është uji nga i cili janë hequr të gjitha papastërtitë. Uji i distiluar është forma më e zakonshme e ujit të pastër. Uji i pastër mund të përdoret në gatim, pije, studime shkencore dhe laboratorë.

Lexo më Shumë

Turbidimeter

Turbullira është errësimi ose mjegullimi i një lëngu të shkaktuar nga një numër i madh grimcash individuale që përgjithësisht janë të padukshme për syrin e lirë, të ngjashëm me tymin në ajër. Matja e turbullirës është një test kyç i cilësisë së ujit. Lëngjet mund të përmbajnë lëndë të ngurta pezull që përbëhen nga grimca me madhësi të ndryshme. Ndërsa materialet pezull që janë mjaft të mëdha dhe mjaft të rëndë për t’u vendosur shpejt në pjesën e poshtme të kontejnerit nëse mostrën e lëngshme e lëmë në stativ, grimcat shumë të vogla do të bien shumë ngadalë ose aspak nëse mostra rregullisht lëvizet ose grimcat janë koloidale. Këto grimca të vogla të ngurta i shkaktojnë lëngut turbullirë.

Lexo më Shumë

pH-metër

Vlera e pH të ushqimeve ka efekt të drejtpërdrejtë në rritjen e mikroorganizmave dhe gjithashtu në cilësinë dhe sigurinë e ushqimit. Për këtë arsye, shumë kompani përdorin vlerën e pH si një karakteristikë cilësore për vlerësimin e ushqimit të tyre. Për shembull, vlera e pH është me rëndësi të madhe në prodhimin e mishit, sallamit dhe produkteve të qumështit. Vlera e pH është një parametër i rëndësishëm i cilësisë në sektorin e ushqimit. Ai veçanërisht ndikon në vlerat e produkteve të mishit dhe nënprodukteve te tij, veçanërisht në lidhje me kapacitetin e detyrueshëm të ujit, shijes, ngjyrës, butësisë dhe qëndrueshmërisë. Në sektorin e brumvrave, aciditeti i brumit mund të përcaktohet me anë të vlerës së pH. Në rastin e produkteve të tilla si salcat e sallatës, vlera e pH ndihmon për të siguruar cilësi të qëndrueshme ose aciditet të qëndrueshëm të produktit.

Lexo më Shumë

Mates i cilesise se ajrit

Përqendrimi i dioksidit të karbonit dhe cilësisë së ajrit në mjediset e brendshme konsiderohen si treguesit më të rëndësishëm që cilësia e ajrit të brendshëm të jetë mjaft e mirë, kur vetë njerëzit janë burimi kryesor i emetimeve. Cilësia e dobët e ajrit të brendshëm çon në lodhje, mungesë përqendrimi dhe madje mund të sjellë sëmundje. Prandaj si rregull përqendrimi i CO2 nuk duhet të tejkalojë 1000 ppm.

Lexo më Shumë

Mates i nivelit te Zhurmes

Matësi i nivelit të zhurmave përdoret për matjet akustike. Zakonisht është një instrument që mbahet në dorë. Pothuajse të gjithë kanë hasur zhurma të cilat lehtësisht ju pengojnë të punoni dhe të përqendroheni në diçka. Nëse niveli i zhurmës është i lartë në punë, efikasiteti i stafit zvogëlohet pavarësisht nëse ndotja akustike shkaktohet nga pajisjet ose kolegët.

Lexo më Shumë

Spektrometri e Absorbimit Atomik

Spektroskopia e absorbimit atomik (AAS) është një procedurë spektroanalitike për përcaktimin sasior të elementëve kimik që përdorin absorbimin e rrezatimit optik (dritës) nga atomet e lira në gjendje të gaztë. Në kiminë analitike teknika përdoret për përcaktimin e përqendrimit të një elementi të veçantë (analitit) në mostrën që do analizohet. AAS mund të përdoret për të përcaktuar mbi 70 elementë të ndryshëm në tretësirë, ose drejtperdrejt në mostër të ngurtë me anë të avullimit elektrotermik. Përdoret në farmakologji, biofizikë dhe toksikologji.

Lexo më Shumë

Spektrometri Vizibel & Ultraviolet

Spektroskopia ultraviolet dhe e dukshme ose spektrofotometria e dukshme ultravjollcë (UV-Vis ose UV/Vis) i referohet spektroskopisë së absorbimit ose spektroskopisë reflektuese në zonën spektrale ultraviollcë të dukshme. Kjo do të thotë se përdor dritë në diapazonin e dukshëm dhe të afërt. Absorbimi ose reflektimi në diapazonin e dukshëm ndikon drejtpërdrejt në ngjyrën e perceptuar për kimikatet e përfshira. Në këtë rajon të spektrit elektromagnetik, atomet dhe molekulat i nënshtrohen tranzicionit elektronik. Spektroskopia UV/Vis përdoret në analizat rutinë në kiminë analitike për përcaktimin sasior të analitëve të ndryshëm, siç janë jonet e metaleve në tranzicion, komponimet organike shumë të konjuguara dhe makromolekulat biologjike. Analiza spektroskopike kryhet zakonisht në solucione, por gjithashtu mund të studiohen edhe per mostrat e ngurta dhe të gazta.

Lexo më Shumë

Mase Spektrometri

Spektrometria e masës (MS) është një teknikë analitike që jonizon lloje substancash kimike dhe i klasifikon jonet bazuar në raportin e tyre masë-ngarkese. Në terma më të thjeshtë, një matje e shumës se spektrave brenda një mostre. Spektrometria e masës përdoret në shumë fusha të ndryshme dhe aplikohet në mostra të pastra, si dhe në përzierjet komplekse. Një spektër mase është një grafik i sinjalit të joneve në funksion te raportit masë-ngarkesë. Këto spektra përdoren për të përcaktuar elementin ose sinjalin izotopik të një mostre, masat e grimcave dhe molekulave, dhe për të sqaruar strukturat kimike të molekulave, siç janë peptidet dhe komponimet e tjera kimike. Spektrometria e masës perdoret gjithashtu si për përcaktimet cilësore dhe ato sasiore. Këto përfshijnë identifikimin e përbërësve të panjohur, përcaktimin e përbërjes izotopike të elementëve në një molekulë dhe përcaktimin e strukturës së një përbërje duke vëzhguar fragmentimin e saj. Përdorime të tjera përfshijnë përcaktimin e sasisë së një komponimi në një mostër ose studimin thelbësor të kimisë së joneve në fazë të gaztë (kiminë e joneve dhe neutralet në vakum). MS tani gjen përdorim shumë të zakonshëm në laboratorët analitikë që studiojnë vetitë fizike, kimike ose biologjike të një larmie të madhe përbërjesh.

Lexo më Shumë

Jon Kromatografi

Kromatografia e joneve (ose kromatografia e jono-shkëmbimit) është një proces kromatografik që ndan jonet dhe molekulat polare bazuar në afinitetin e tyre me jono-shkëmbim. Ajo punon pothuajse për çdo lloj molekule të ngarkuar, duke përfshirë proteinat e mëdha, nukleotidet e vogla dhe aminoacidet. Dy llojet e kromatografisë jonike janë, aniono-shkëmbyese dhe kationo-shkëmbyese. Shpesh përdoret për pastrimin e proteinave, analizimin e ujit dhe kontrollin e cilësisë.

Lexo më Shumë

Gaz Kromatografi

Gaz Kromatografia/Kromatografia e gaztë (GC) është një lloj i zakonshëm i kromatografisë që përdoret në kiminë analitike për ndarjen dhe analizimin e përbërësve që mund të avullohen pa dekompozim. Përdorimet tipike të GC përfshijnë testimin e pastërtisë së një substance të caktuar ose ndarjen e përbërësve të ndryshëm të një përzierje (gjithashtu mund të përcaktohen edhe sasitë relative të këtyre përbërësve). Në disa situata, GC mund të ndihmojë në identifikimin e një komponimi. GC mund të përdoret për të përgatitur komponimet e pastra nga një përzierje.

Lexo më Shumë

Analizator TOC

Karboni total organik (TOC) është sasia e karbonit të gjetur në një përbërje organike dhe shpesh përdoret si tregues jo specifik i cilësisë së ujit ose pastërtisë së pajisjeve prodhuese farmaceutike.

Lexo më Shumë

ICP-OES

Plazma e çiftuar me induksion-Spektrometria optike e emetimit (ICP-OES), është një teknikë analitike që përdoret për zbulimin e elementëve kimikë në një mostër (kryesisht të tretur në ujë). Është një lloj spektroskopie emetimi që përdor plazmën e çiftëzuar me induksion për të prodhuar atome dhe jone të eksituara që lëshojnë rrezatim elektromagnetik në gjatësi vale karakteristike për një element të caktuar. Është një teknikë me flakë ku temperatura e flakës ka një interval nga 6000 deri 10000 K. Intensiteti i këtij emetimi është tregues i përqendrimit të elementit brenda mostrës.

Lexo më Shumë