Analizator TOC

Karboni total organik (TOC) është sasia e karbonit të gjetur në një përbërje organike dhe shpesh përdoret si tregues jo specifik i cilësisë së ujit ose pastërtisë së pajisjeve prodhuese farmaceutike.