Kromatografi & MS

Gaz Kromatografi

Gaz Kromatografia/Kromatografia e gaztë (GC) është një lloj i zakonshëm i kromatografisë që përdoret në kiminë analitike për ndarjen dhe analizimin e përbërësve që mund të avullohen pa dekompozim. Përdorimet tipike të GC përfshijnë testimin e pastërtisë së një substance të caktuar ose ndarjen e përbërësve të ndryshëm të një përzierje (gjithashtu mund të përcaktohen edhe sasitë relative të këtyre përbërësve). Në disa situata, GC mund të ndihmojë në identifikimin e një komponimi. GC mund të përdoret për të përgatitur komponimet e pastra nga një përzierje.

Lexo më Shumë

HPLC & UPLC

Kromatografi e lëngët me performancë të lartë (HPLC), është një teknikë në kiminë analitike që përdoret për të ndarë, identifikuar dhe përcaktuar sasinë e çdo përbërësi në një përzierje. Ajo pompon për të kaluar një tretës të lëngët nën presion që përmban mostrën e përzier përmes një kolone të mbushur me një material adsorbues të ngurtë. Çdo komponent në mostër ndërvepron paksa ndryshe me materialin adsorbues, duke shkaktuar shpejtësi të ndryshme të rrjedhjes për komponentët e ndryshëm dhe duke çuar në ndarjen e komponentëve pasi ato të rrjedhin nga kolona. HPLC përdoret në prodhim (p.sh. gjatë procesit të prodhimit të produkteve farmaceutike dhe biologjike), ekspertizë ligjore (p.sh. zbulimi i barnave në urinë), kërkime (p.sh. ndarja e përbërësve të një mostre biologjike komplekse ose të kimikateve sintetike të ngjashme nga njëri-tjetri) dhe mjekësore (p.sh. zbulimi i niveleve të vitaminës D në serumin e gjakut).

Lexo më Shumë

Jon Kromatografi

Kromatografia e joneve (ose kromatografia e jono-shkëmbimit) është një proces kromatografik që ndan jonet dhe molekulat polare bazuar në afinitetin e tyre me jono-shkëmbim. Ajo punon pothuajse për çdo lloj molekule të ngarkuar, duke përfshirë proteinat e mëdha, nukleotidet e vogla dhe aminoacidet. Dy llojet e kromatografisë jonike janë, aniono-shkëmbyese dhe kationo-shkëmbyese. Shpesh përdoret për pastrimin e proteinave, analizimin e ujit dhe kontrollin e cilësisë.

Lexo më Shumë

Mase Spektrometri

Spektrometria e masës (MS) është një teknikë analitike që jonizon lloje substancash kimike dhe i klasifikon jonet bazuar në raportin e tyre masë-ngarkese. Në terma më të thjeshtë, një matje e shumës se spektrave brenda një mostre. Spektrometria e masës përdoret në shumë fusha të ndryshme dhe aplikohet në mostra të pastra, si dhe në përzierjet komplekse. Një spektër mase është një grafik i sinjalit të joneve në funksion te raportit masë-ngarkesë. Këto spektra përdoren për të përcaktuar elementin ose sinjalin izotopik të një mostre, masat e grimcave dhe molekulave, dhe për të sqaruar strukturat kimike të molekulave, siç janë peptidet dhe komponimet e tjera kimike. Spektrometria e masës perdoret gjithashtu si për përcaktimet cilësore dhe ato sasiore. Këto përfshijnë identifikimin e përbërësve të panjohur, përcaktimin e përbërjes izotopike të elementëve në një molekulë dhe përcaktimin e strukturës së një përbërje duke vëzhguar fragmentimin e saj. Përdorime të tjera përfshijnë përcaktimin e sasisë së një komponimi në një mostër ose studimin thelbësor të kimisë së joneve në fazë të gaztë (kiminë e joneve dhe neutralet në vakum). MS tani gjen përdorim shumë të zakonshëm në laboratorët analitikë që studiojnë vetitë fizike, kimike ose biologjike të një larmie të madhe përbërjesh.

Lexo më Shumë