Analizator Kjeldahl

Krijon LTD.Te PergjithshmeAnalizator Kjeldahl

Metoda konsiston në ngrohjen e një substance me acid sulfurik, i cili dekompozon substancat organike nga oksidimi për të çliruar azotin e reduktuar si sulfat amoni. Në këtë hap shtohet sulfati i kaliumit për të rritur pikën e vlimit të solucionit (nga 337 – 373 °C). Dekompozimi kimik i mostrës është i plotë kur mjedisi fillimisht shumë i errët në ngjyrë bëhet i qartë dhe pangjyrë. Solucioni pastaj distilohet me një sasi të vogël të hidroksidit të natriumit, i cili konverton kripën e amonit në amoniak. Sasia e amoniakut të pranishëm, dhe kështu sasia e azotit të pranishëm në mostër, përcaktohet me titrim mbrapa.