Analizator Lageshtie

Krijon LTD.Te PergjithshmeAnalizator Lageshtie

Analiza e lagështisë mbulon një sërë metodash për matjen e përmbajtjes së lagështisë në nivelet e larta dhe në gjurmë te mostrat e ngurta, lëngjet ose gazet. Përqindja e lagështisë monitorohet si një specifikim në prodhimet komerciale të ushqimit. Ka shumë aplikacione ku matjet e lagështisë në nivel gjurmë janë të nevojshme për sigurimin e prodhimit dhe procesin e cilësisë. Këto nivele gjurmë të lagështisë në mostrat e ngurta duhet të kontrollohen në proceset e plastikës, farmaceutikës dhe trajtimit të ngrohjes. Aplikacionet e matjes së gazit ose të lëngjeve përfshijnë ajrin e thatë, përpunimin e hidrokarbureve, gazet gjysmëpërçues të pastër, gazet e pastër, gazet dielektrike siç janë ato në transformatorë dhe termocentrale.