Humareader HS
Lexues Elisa me 1 pllakë
Mënyra e matjes: Enzyme Immunoassay Analyzers (EIA)
Algoritmet llogaritëse; ABS, një standard, pikë në pikë, kinetik

%ABS, regresion linear, regresion eksponencial

regeresion logaritmik, regresion energjie, piastër kubike, 4 PL
Numri i standarteve për test: deri në 8 standarte/5NC/5PC/5QC
Diapazoni spektral; 400 – 700 nm
Numri maksimal i filtrave të instaluara: 8
Ndërfaqja: ndërfaqe seriale RS-232C, 2 x ndërfaqe USB, 1x pozicion për kartë memorie SD
Kapaciteti i memories: 1000 pacient dhe 10000 mostra
Mundësi për tundje të pllakës