Koagulimi

HumaClot Junior
Instrument koagulimi gjysëm automatik me 1 kanal
Me 15 parametra
4 pozicione për inkubimin e mostrave
1 pozicion për inkubimin e reagentëve