Koagulimi

HumaClot Duo Plus
Instrument koagulimi gjysëm automatik me 2 kanale
Me 15 parametra
Mat njëkosisht 2 mostra
18 posicione për inkubimin e mostrave
4 pozicione për inkubimin e reagentëve (1 me përzierës)
Printer i brendshëm