Sterilizator

Sterilizues (ose sterilizimi) i referohet çdo procesi që eliminon, largon, vret ose çaktivizon të gjitha format e jetës si dhe agjentët biologjikë si; kërpudhat, bakteret, viruset, format spore, prionet, organizmat eukariot unikë të tilla si Plasmodium etj, në sipërfaqe, në vëllime lëngjesh, medikamente, ose në përbërje të tilla si mjediset e kulturave biologjike. Sterilizimi mund të arrihet përmes mjeteve të ndryshme, duke përfshirë: ngrohjen, kimikatet, rrezatimet, presionin e lartë dhe filtrimin. Sterilizimi dallon nga dezinfektimi, sanitizimi dhe pasterizimi, në atë që sterilizimi vret, çaktivizon ose eliminon të gjitha format e jetës dhe agjentët e tjerë biologjikë që janë të pranishëm.